Stili praticati

Shaolin Quan

Tang Lang Quan

Taiji Quan

Xing Yi Quan

Bagua Zhang